Kallelse

  Monark Finans AB är ett publikt aktiebolag med ca 300 minoritetsaktieägare. I ett publikt aktiebolag finns det formkrav på hur t.ex. en kallelse till bolagsstämma ska genomföras. Enligt bolagsordningen i Monark Finans AB (Publ) ska kallelse ske enligt följande:

”Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om han eller hon anmäler sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen s.k. föranmälan. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering på bolagets webbplats samt i Post- och inrikes Tidningar. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter”.

I Monark Finans har det under perioden augusti till oktober 2017 genomförts inte mindre än tre (3) bolagsstämmor. Den första bolagsstämman är daterad den 15 augusti 2017 och avsåg namnändring från 24Money Payments AB till Monark Finans AB (Publ). Ändringsanmälan skickades dock in först den 15 september 2017 till Bolagsverket.

Den andra bolagsstämman är daterad den 15 september 2017 där nyval av två styrelseledamöter gjordes. Ändringsanmälan avseende den andra bolagsstämman kom senare att återkallas av ekonomichefen i Monark Finans.

Den tredje bolagsstämman avhölls fredagen den 27 oktober kl. 17:00 på Hotell Clarion Gillet, Uppsala. Lokalen var bokad i Ekonomichefens namn och inte Monark Finans AB. Vid stämman närvarade ekonomichefen för Monark Finans AB, redovisningschefen för Monark Finans AB och VD:n för EasyTelecom International AB (Publ). Vad som eventuellt beslutades på denna stämma är f.n. okänt.

Helt klart är emellertid att samtliga ovan avhållna bolagsstämmor genomförts utan att kallelse eller formkrav i övrigt varit laga ordning. Syftet från styrelsens och ekonomichefen synes vara att genomföra stämmorna utan att ge övriga aktieägare möjligheten eller chansen att kunna delta och föra sin talan på stämmorna.

Mot bakgrund av att det redan är känt för styrelsen och ekonomichefen för Monark Finans AB att den senaste stämman genomförts i strid med bestämmelserna i aktiebolagslagen så är eventuella beslut som tagits på stämman därmed inte giltiga i det fall aktieägare lämnar protest. Det är nog också därför som ekonomichefen i Monark Finans redan har utlyst en ny bolagsstämma i Monark Finans, se länken:

https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikSokKungorelse.do?method=redirect&forward=main.no.sidebar.presentera

  Kallelsen skedde så snart ekonomichefen insåg att stämman den 27 oktober 2017 var olagligt hållen redan från start. Vi vill därför uppmana dig som aktieägare att tillvarata dina intressen och skydda ditt innehav genom att delta på stämman. För dig som är inlåningskund utgör bolagsstämman en möjlighet att ställa ansvariga mot väggen och bringa klarhet i vad som händer med kundernas pengar och bolagen.
  Den nya stämman ska enligt kallelsen hållas 2017-11-15 klockan 17:00 på Hotell Clarion Gillet i Uppsala.

Anmäl din närvaro på stämman genom brev med posten till:

  • Monark Finans AB (Publ)
  • Box 2078
  • 750 02 Uppsala
  Eller så dyker du bara upp. Vi vet att media har för avsikt att komma till stämman den 15 november 2017 för att ställa frågor till de personer som är de verkliga huvudmännen i Monark Finans och 24Money Spar.

Slutligen vill vi uppmana alla kunder och fordringsägare att snarast vända sig till Kronofogden för att kräva betalning av Monark Finans AB eller 24Money Spar AB. Det säkraste sättet att skydda kundernas och minoritetsaktieägarnas intresse är att bolagen försätts i konkurs så att en konkursförvaltare kan ta kontroll över tillgångarna och förvaltningen