Viktig information till kunder och aktieägare i Monark Finans AB (Publ) tidigare 24Money Payments AB och 24Money Spar AB

I samband med den mycket tråkiga händelseutvecklingen i Monark Finans AB (tidigare 24Money Payments AB) och 24Money Spar AB vill Billsource AB ge dig som kund och/eller aktieägare till något av dessa bolag viktig information. Det sprids mycket falsk information där avsändarnas syfte är att förtala och skapa dimridåer kring vad som egentligen är på väg att hända med de två bolagen.

Monark/24Money påstår bl.a. att Billsource AB skulle förfoga över medel som tillhör 24Money eller deras kunder. Det är ett falskt påstående. Spar- och inlåningskunder har gjort sina affärer direkt med 24Money Spar AB som har bankkonto och bankgiro hos Danske Bank, det är en enkel sak att avslöja bluffen eftersom varje kund kan kontrollera till vilken bank- och vilket konto som insättning har skett till. Detsamma gäller aktieägare och obligationsinnehavare dit insättningar har gått direkt till Monark Finans AB på deras konto hos Amfa Bank.

Billsource har varit s.k. anslutet betaltjänstombud för 24Money Payments AB (numera Monark Finans) vilket inneburit att 24Money använt tjänster från Billsource för att kunna genomföra betalningar där betalningarna i huvudsak varit utgående inom ramen för den agentverksamhet som 24Money Payments tidigare bedrev. Det viktiga i sammanhanget är att Bilsource enbart har hanterat medel som tillhört 24Money och inkommande betalningar i den mån det förekommit från tredje part har alltid redovisats och utbetalats till Monark Finans. Påståendet att Billsource skulle sitta på medel som tillhör kunder till 24Money Spar AB och/eller Monark Finans AB är falskt och är fabricerat i något som mest kan liknas vid desperation från huvudägaren, styrelsen och ekonomichefen i Monark Finans och 24Money.

Till saken hör att Monark Finans egna under ekonomiavdelning i ledning av ekonomichefen hela tiden ombesörjt bokföringen av Billsource för bolagets räkning. De har således inte bara full insyn i faktiska förhållanden utan det är Monark Finans och deras ekonomiavdelning som har varit ansvariga för räkenskaperna i Billsource. Billsource har också betydande fordringar på Monark Finans som inte är slutligt reglerade. Därtill vägrar ekonomichefen för Monark Finans att lämna den av Billsource ägda bokföringen vilket snabbt kunnat visa faktiska förhållanden. Det finns anledning att misstänka att syftet med denna åtgärd är att förvanska räkenskaperna i Billsource för Monarks Finans egna vinning. Och just falsk bokföring verkar inte vara främmande för den nuvarande styrelsen och ekonomichefen i Monark Finans/24Money Spar.

Det är svårt att avgöra vad som faktiskt pågår inom Monark Finans och 24Money Spar, några fakta i sammanhanget som är viktiga för dig som kund aktieägare att känna till är följande:

 • 24Money Payments AB med organisationsnummer 556884-4483 har bytt namn och heter numera Monark Finans AB (Publ).
 • Finansinspektionen har i beslut den 21 september 2017 beslutat att återkalla registreringen för 24Money Spar AB. Av beslutet framgår att den nuvarande styrelsen och ledningen för Monark Finans/24Money lämnat falska uppgifter till Finansinspektionen. Det handlar om falska identitetsuppgifter för ny ledningsperson och falska eller felaktiga räkenskaper vilka har ifrågasatts av Finansinspektionen. Beslutet finns att läsa på följande länk:

http://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2017/fi-beslut-om-24money-vinner-laga-kraft/

Finansinspektionen har också konstaterat att Monark Finans AB sålt det helägda dotterbolaget 24Money Spar AB till ett företag vid namn Agathon Services LLC som har sitt säte i skatteparadiset Nevis. Samtidigt hävdar ledningen för Monark Finans att betalningsansvaret för de skulder som Monark har gentemot 24Money Spar AB övertagits av Agathon Services.

I juridisk mening kallas den åtgärd som VD, styrelsen och ekonomichefen vidtagit för en gäldenärssubstitution. För att en gäldenärssubstitution ska vara giltig krävs att hela samtliga borgenärer (fordringsägare och här fråga om inlåningskunder) ska lämna samtycke till en sådan substitution, vilket inte har skett såvitt vi förstår. Substitutionen är således ett falsarium där syftet är att undandra betalningsansvaret för Monark Finans AB (Publ). I sammanhanget vill vi starkt varna för det fall att Monark Finans och/eller 24Money Spar AB vill inhämta ett sådant samtycke från dig som kund. Försöket med gäldenärssubstitution var både amatörmässigt och inkompetent utfört, men är mycket allvarligt eftersom det syftade till att skada dig som kund ekonomiskt. Över 40 miljoner kronor handlar det om som VD, styrelse och ekonomichefen för Monark Finans AB olagligt försöker slippa ta betalningsansvaret för.

 

 • Både 24Money Spar AB och Monark Finans AB har ett mycket stort antal betalningsföre-lägganden registrerade hos Kronofogden sedan september 2017. VD för Monark Finans har samtidigt i media påstått att verksamheten är välfinansierad. Trots detta betalar inte 24Money och/eller Monark Finans sina skulder.

 

 • Ekonomichefen i Monark Finans har i två ärenden hos Bolagsverket dels anmält att 24Money Spar AB ska namnändras till 24Money Payments AB, dels ska byta postadress. Samtidigt har en ny styrelse anmälts till Bolagsverket, ingen av styrelseledamöterna är bosatt i Sverige. Det är uppenbart att VD, styrelse och ekonomichefen villa skapa förvirring med alla namnbyten och därmed vill försvåra för kunderna att kunna kräva betalt.

 

  Monark Finans AB är ett publikt aktiebolag med ca 300 minoritetsaktieägare. I ett publikt aktiebolag finns det formkrav på hur t.ex. en kallelse till bolagsstämma ska genomföras. Enligt bolagsordningen i Monark Finans AB (Publ) ska kallelse ske enligt följande:

”Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om han eller hon anmäler sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen s.k. föranmälan. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering på bolagets webbplats samt i Post- och inrikes Tidningar. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter”.

I Monark Finans har det under perioden augusti till oktober 2017 genomförts inte mindre än tre (3) bolagsstämmor. Den första bolagsstämman är daterad den 15 augusti 2017 och avsåg namnändring från 24Money Payments AB till Monark Finans AB (Publ). Ändringsanmälan skickades dock in först den 15 september 2017 till Bolagsverket.

Den andra bolagsstämman är daterad den 15 september 2017 där nyval av två styrelseledamöter gjordes. Ändringsanmälan avseende den andra bolagsstämman kom senare att återkallas av ekonomichefen i Monark Finans.

Den tredje bolagsstämman avhölls fredagen den 27 oktober kl. 17:00 på Hotell Clarion Gillet, Uppsala. Lokalen var bokad i Ekonomichefens namn och inte Monark Finans AB. Vid stämman närvarade ekonomichefen för Monark Finans AB, redovisningschefen för Monark Finans AB och VD:n för EasyTelecom International AB (Publ). Vad som eventuellt beslutades på denna stämma är f.n. okänt.

Helt klart är emellertid att samtliga ovan avhållna bolagsstämmor genomförts utan att kallelse eller formkrav i övrigt varit laga ordning. Syftet från styrelsens och ekonomichefen synes vara att genomföra stämmorna utan att ge övriga aktieägare möjligheten eller chansen att kunna delta och föra sin talan på stämmorna.

Mot bakgrund av att det redan är känt för styrelsen och ekonomichefen för Monark Finans AB att den senaste stämman genomförts i strid med bestämmelserna i aktiebolagslagen så är eventuella beslut som tagits på stämman därmed inte giltiga i det fall aktieägare lämnar protest. Det är nog också därför som ekonomichefen i Monark Finans redan har utlyst en ny bolagsstämma i Monark Finans, se länken:

https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikSokKungorelse.do?method=redirect&forward=main.no.sidebar.presentera

  Kallelsen skedde så snart ekonomichefen insåg att stämman den 27 oktober 2017 var olagligt hållen redan från start. Vi vill därför uppmana dig som aktieägare att tillvarata dina intressen och skydda ditt innehav genom att delta på stämman. För dig som är inlåningskund utgör bolagsstämman en möjlighet att ställa ansvariga mot väggen och bringa klarhet i vad som händer med kundernas pengar och bolagen.
  Den nya stämman ska enligt kallelsen hållas 2017-11-15 klockan 17:00 på Hotell Clarion Gillet i Uppsala.

Anmäl din närvaro på stämman genom brev med posten till:

  • Monark Finans AB (Publ)
  • Box 2078
  • 750 02 Uppsala
  Eller så dyker du bara upp. Vi vet att media har för avsikt att komma till stämman den 15 november 2017 för att ställa frågor till de personer som är de verkliga huvudmännen i Monark Finans och 24Money Spar.

Slutligen vill vi uppmana alla kunder och fordringsägare att snarast vända sig till Kronofogden för att kräva betalning av Monark Finans AB eller 24Money Spar AB. Det säkraste sättet att skydda kundernas och minoritetsaktieägarnas intresse är att bolagen försätts i konkurs så att en konkursförvaltare kan ta kontroll över tillgångarna och förvaltningen

  .